2

Benoeming nieuwe huurderscommissaris bij Alwel

image001 1

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de Raad van Bestuur van Alwel. Ze is naast toezichthouder ook klankbord en adviseur van de Raad van Bestuur. De RvC bestaat uit 7 personen die voor vier jaar worden benoemd en maximaal twee keer voor een periode van vier jaar kunnen worden herbenoemd. De huurdersorganisaties hebben het recht om van drie huurderscommissarissen voor te dragen. De leden van de raad van commissarissen die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties dienen in het bijzonder bij te dragen aan de deskundigheid op het gebied van de volkshuisvesting en meer specifiek de huurdersparticipatie en de huurdersbelangen.

Per 1 februari 2023 is de maximale zittingstermijn geëindigd van de heer Giljam Lokerse als RvC-voorzitter en van mevrouw Katinka Timmermans als RvC-lid op bindende voordracht van de huurdersorganisaties. Naar aanleiding hiervan heeft de RvC opnieuw naar de samenstelling van de RvC gekeken.

Samenstelling RvC en voorzittersrol
De RvC heeft besloten het aantal commissarissen per 1 februari 2023 terug te brengen van 7 leden naar 6 leden en een voorzitter uit eigen geledingen te kiezen. De RvC is van mening dat een omvang van 6 commissarissen goed werkbaar is. De voorzittersfunctie wordt vanaf die datum ingevuld door mevrouw Ingeborg de Jong. Haar zittingstermijn loopt tot 1 augustus 2026. Het betreft dus een periode van ongeveer 3,5 jaar. Hiermee is de continuïteit in het voorzitterschap gewaarborgd. 

Vacature
Per 1 februari 2023 eindigde ook de maximale zittingstermijn van mevrouw Katinka Timmermans als RvC-lid op bindende voordracht van de huurdersorganisaties. Om deze vacature in te vullen is eind 2022 een wervingsprocedure gestart voor een nieuwe commissaris op bindende voordracht van de huurdersorganisaties. Omdat het een vacature betreft van een huurderscommissaris in Etten-Leur waren we als HBV Etten-Leur betrokken bij deze werving. Er werd een selectiecommissie samengesteld met daarin vertegenwoordigers van de RvC en de HBV. Het extern bureau Whyz ondersteunde de wervingsprocedure. Drie kandidaten werden uitgenodigd voor een gesprek. Unaniem werd voor n kandidaat gekozen en in december 2022 door de gezamenlijke huurdersorganisaties HBV, HAR en CHAB bindend voorgedragen voor benoeming. De voordracht is voorgelegd aan de Autoriteit Wonen. Zodra deze heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming kan de RvC de kandidaat definitief benoemen. Deze benoeming wordt verwacht in de RvC-vergadering van maart 2023. Daarna zullen we als HBV nog uitgebreider kennismaken met de nieuwe huurderscommissaris. In onze nieuwsbrieven zullen we de nieuwe commissaris aan u voorstellen.  

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: