2

Ondertekening prestatieafspraken 2023

Image
Image

HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur, Gemeente Etten-Leur en Alwel tekenen prestatieafspraken voor komend jaar

“Samen werken aan betaalbare nieuwbouw en duurzame woningen in veerkrachtige wijken’’

Elk jaar leggen gemeente, huurdersorganisatie en woningcorporatie speerpunten vast over huren, wonen en leefbaarheid in Etten-Leur. Ze vormen de prestatieafspraken. Voorzitter van de HuurdersBelangenVereniging (HBV) Henk Smits, Alwel vestigingsmanager in Etten-Leur Corrina Pistorius en wethouder Jean-Pierre Schouw van gemeente Etten-Leur tekenden op 1 februari de afspraken voor 2023 in het Huurdershuis. Vanaf dit jaar vervalt de verhuurdersheffing. Dit betekent dat corporaties extra kunnen investeren in nieuwbouw, betaalbaarheid, verduurzamen en leefbaarheid. Het gaat om lange termijnplannen, die vanaf komend jaar in beeld komen in de prestatieafspraken.

Extra woningen blijven nodig, nog sneller
Nog meer dan vorig jaar neemt de (urgente) vraag naar goedkopere en betaalbare huur- en koopwoningen verder toe. Corrina Pistorius: “Dit jaar oogsten we wat we eerder hebben gezaaid: We leveren 164 woningen op en gezamenlijk maken we ons sterk voor nog eens 100 tijdelijke huizen. Door de urgentie willen we ook versnellen. De gewenste circa 1000 woningen willen we niet in 2035, maar al in 2030 beschikbaar hebben. Hiervan staan zo’n 360 woningen al concreet in de planning. Om de rest mogelijk te maken, hebben we versneld extra locaties nodig en snelle besluiten op andere oplossingen. Jean-Pierre Schouw: “We verwachten binnenkort een deal te sluiten met het rijk en de provincie. Daarmee krijgen we de ruimte om de nieuwe woonwijk Haansberg vanaf 2025 te realiseren. Om zo net als andere gemeenten van de regio samen met onze corporatie bij te dragen aan meer sociale en middeldure huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan het plaatsen van tijdelijke woningen en het veranderen van bestaande (kantoor)panden.”

Betaalbaar wonen, actueler dan ooit
“Het is niet vanzelfsprekend dat mensen hun huur kunnen betalen. We zien nog steeds een toename van het aantal huurders met een betaalachterstand. We hebben ook vaker contact met bewoners over de huur. Mensen moeten keuzes maken: welke rekening ze betalen, en welke daarom langer blijft liggen”, vertelt Corrina Pistorius. Henk Smits vult aan: “De toestand in de wereld stemt ons niet gerust. Deze crisis zal zeker in 2023 nog de nodige gevolgen hebben voor een groot aantal huishoudens dat is aangewezen op een huurwoning. Daarom ligt onze focus dit jaar op de betaalbaarheid van wonen.” Corrina Pistorius deelt deze noodzaak: “We houden oog voor de huurder die het zwaar heeft. Want, met de stijgende inflatie en energieprijzen wordt het dagelijks leven voor veel mensen onbetaalbaar. En energiearmoede ligt op de loer. Samen kijken we naar oplossingen en ondernemen we actie deze huurders te helpen.” Ook woningen verduurzamen draagt bij aan de betaalbaarheid van wonen. Corrina Pistorius: “Bovendien is het belangrijk voor het milieu én het wooncomfort van onze huurders. We kijken daarom naar mogelijkheden om het verduurzamen van woningen, zeker die met een slecht energielabel, te versnellen. Daarbij sluiten we eventuele sloop en vervangende nieuwbouw niet uit. Het vraagt een heldere visie en besluiten in 2023, want we weten dat dergelijke processen vaak nog langer duren dan reguliere nieuwbouwplannen.” De gemeente richt zich ook op de eigenaren van koopwoningen: “Wij zetten lokale adviseurs in en stellen (rijks)middelen beschikbaar voor particulieren om hun woning te optimaliseren”, voegt Jean-Pierre Schouw toe. “Begin 2023 stelt de gemeente haar Klimaatvisie vast. De uitvoering doen we samen met onze stakeholders. Daarbij ligt het accent nadrukkelijk bij vergroenen en aanpak van hittestress.”

Investeren in wijken die mee kunnen veren, met extra aandacht voor zorg
Jean-Pierre Schouw: “In 2023 gaan we via wijkagenda’s samen met inwoners en wijkpartners aan de slag. We doen dat in eerste instantie voor de wijken Etten-Leur Noord, Hooghuis en Grauwe Polder. Daarbij ligt de focus op diverse onderwerpen van het sociaal domein, zoals armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. Ook gaan we actief aan de slag met leefbaarheid en veiligheid. We maken hierbij onder andere gebruik van gedeelde data en veerkrachtkaarten.” De drie partijen zien vooral een toename van bewoners met een zorgvraag. Corrina Pistorius: “Daarom verdient wonen en zorg in de wijk extra aandacht. Zo vergrijst de bevolking: meer ouderen, die bovendien steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis blijven wonen, al dan niet met een zorgvraag. Ook hebben we te maken met een groeiende instroom van mensen die vragen om zorg en / of begeleiding, zoals mensen die uitstromen uit de GGZ, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en statushouders. Alle opgaven brengen we samen met onze partners en stakeholders wonen, zorg en welzijn in beeld en vertalen die opgaven in een woonzorgvisie.”

Voor meer informatie zie: https://hbvettenleur.nl/images/Documenten/Prestatieafspraken/Prestatieafspraken_2023.pdf

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: