De huurdersraad

Huurdersraad aangepast

De huurdersraad heeft van de leden het mandaat gekregen om namens de vereniging het inhoudelijke (advies)werk uit te voeren. Ook voert zij namens de vereniging het overleg met Alwel en onderhoudt het contact met de buurt- en complexcommissies. De huurdersraad wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een zaakvoerder die zich op zijn beurt weer laat ondersteunen door een aantal taakvrijwilligers. Alle leden die zich willen inzetten voor het inhoudelijk (advies)werk kunnen lid worden van de huurdersraad. Zij worden op voordracht van de huurdersraad benoemd door de huurdersvergadering. Leden van de huurdersraad ontvangen maandelijks een kleine vergoeding die door Alwel beschikbaar wordt gesteld.

Het inhoudelijk advieswerk

Inhoudelijkadvieswerk aangepast

Hiermee wordt bedoeld het informeren, raadplegen, adviseren en ondersteunen van buurt- en complexcommissies en huurders en het behandelen van adviesaanvragen die door Alwel zijn ingediend. Ook inhoudelijk overleg over huurderszaken met Alwel en andere (huurders) organisaties behoort tot dit werk. De grondslagen hiervoor zijn vastgelegd in de Woningwet 2015 en de Samenwerkingsovereenkomst tussen de HuurdersBelangenVereniging en Alwel.

Huurdersvergadering

Huurdersvergadering aangepast

In de Huurdersvergadering, die minimaal tweemaal per jaar plaatsvindt, hebben alle leden van onze vereniging een stem. De voorstellen van de Huurdersraad en het verenigingsbestuur worden hier ter goedkeuring voorgelegd.

De zaakvoerder

zaakvoerder aangepast

Voor professionele ondersteuning van het inhoudelijk (advies)werk is door de Huurdersraad een zaakvoerder aangesteld. Deze zaakvoerder hoeft geen lid te zijn van de vereniging. Met de zaakvoerder wordt een arbeidsoverkomst gesloten en hij wordt betaald uit een vergoeding die wij ontvangen van Alwel. Aard en vorm van zijn werkzaamheden worden in overleg met de Huurdersraad vastgesteld.

Globaal zorgt de zaakvoerder voor de organisatie van bijeenkomsten, het opstellen van activiteitenplan en begroting en het financieel beheer. Ook het informeren en raadplegen van de leden, en het onderhouden van contacten met Alwel en andere overlegpartners behoort tot zijn taken.

De taakvrijwilligers

taakvrijwilligers

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de Huurders Belangen Vereniging. Voor enkele specifieke en specialistische werkzaamheden (taken) is de term “taakvrijwilliger“bedacht.

De inzet van taakvrijwilligers geldt voor de volgende vijf terreinen:

  • het Huurdershuis (beheer en schoonhouden)
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • het huurderssecretariaat
  • de leden- en financiële administratie
  • de redactie die zorg draagt voor communicatie naar de leden, waaronder het Huurdersnieuws, de inhoud van de website en de Facebookpagina

De werkgroepen

meedenken aangepast

Uit de Huurdersraad zijn werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met specifieke thema’s.  Of het nu een adviesaanvraag over de huuraanpassing is of het duurzaam aanpassen van een woning, de werkgroep is verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en uitwerking. Zij rapporteert haar bevindingen aan de Huurdersraad zodat daar een afgewogen beslissing kan worden genomen.

Naast leden van de Huurdersraad kunnen ook andere leden voor een specifiek project of voor langere tijd zitting nemen in een werkgroep.

De buurt- en complexcommissies

Buurt en complexcommissies aangepast

Buurt en complexcommissies vormen de basis voor het werk van de HuurdersBelangenVereniging.

De buurt en complexcommissies hebben te maken met de dagelijkse huurzaken zoals het onderhoud, de energiezuinigheid, het woonklimaat, de huurprijzen en de servicekosten van een woningcomplex. De HuurdersBelangenVereniging praat met verhuurder Alwel over onderwerpen als meerjarige investeringen en het meerjarig onderhoudsbeleid.

Allebei de onderdelen – praktijk en beleid – hebben uiteraard alles met elkaar te maken, reden waarom de verbinding tussen het werk van de HuurdersBelangenVereniging met dat van de buurt en complexcommissies steeds meer aandacht verdient.

Volg ons op:


 Doorzoek onze website: